Statut

STATUT

Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. St. Moniuszki


 

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA


§ 1

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki - zwane dalej WTM - jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz krzewienia kultury muzycznej.

§ 2

Terenem działania WTM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3

Siedzibą WTM jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4

WTM posiada osobowość prawną.

§ 5

WTM może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji działających w dziedzinie kultury muzycznej.

§ 6

WTM opiera swoją działalność na pracy ogółu swoich członków. Do prowadzenia prac może zatrudnić pracowników.

§ 7

WTM używa pieczęci okrągłej z napisem w środku: "WTM" oraz w otoku: "Warszawskie Towarzystwo Muzyczne", a także pieczęci podłużnej z napisem: "Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki".


Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 8

Celem WTM jest rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej.

§ 9

WTM realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie koncertów, audycji, odczytów, konkursów i innych imprez muzycznych,

2. wydawanie i rozpowszechnianie utworów muzycznych, opracowań monograficznych, bibliograficznych i materiałów z sesji naukowych organizowanych przez WTM,

3. organizowanie i prowadzenie zespołów muzycznych,

4. współdziałanie z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z upowszechnianiem muzyki,

5. uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach muzycznych,

6. udział w akcjach wymiany kulturalnej w dziedzinie muzyki,

7. prowadzenie biblioteki, muzeum i archiwum zbiorów muzycznych,

8. gromadzenie i konserwacja zbiorów oraz pamiątek po muzykach polskich,

9. zakładanie i prowadzenie ognisk muzycznych oraz innych form kształcenia muzycznego,

10. organizowanie i prowadzenie badań dotyczących życia, działalności i twórczości muzyków polskich oraz zagadnień związanych z polską kulturą muzyczną, a także organizowanie sesji naukowych poświęconych wynikom tych badań,

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 10

Członkowie WTM dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków honorowych,

3. Członków wspierających.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym WTM może zostać osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych, deklarująca gotowość współdziałania w realizacji celów WTM, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bądź cudzoziemcem zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków zwyczajnych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz WTM,

2. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach WTM,

3. Brania udziału w pracach oraz w życiu organizacyjnym WTM,

4.Korzystania z urządzeń i pomocy WTM w ramach jego statutowej działalności.

§ 13

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla kultury muzycznej lub WTM.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WTM.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd WTM.

3. Członkowi wspierającemu nie przysługują prawa członka zwyczajnego.

4. Udział członka wspierającego w działalności WTM polega na wspieraniu go materialnie

§ 15

1. Wszyscy członkowie WTM, z zastrzeżeniem 10 ust. 2, obowiązani są:

1) brać czynny udział w realizacji celów statutowych i zadań WTM,

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz WTM

3) opłacać regularnie składki członkowskie oraz inne świadczenia organizacyjne uchwalone przez Walne Zebranie.

2. Członkowie honorowi i wspierający nie opłacają składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo WTM, zwyczajne i wspierające, ustaje z powodu:

1) dobrowolnego wystąpienia (rezygnacji) złożonego na piśmie bezpośrednio do Prezydium Zarządu,

2) skreślenie przez Prezydium Zarządu z listy członków WTM, z powodu naruszenia postanowień statutu lub zalegania ponad 12 miesięcy - mimo pisemnego upomnienia - z opłacaniem składek i innych świadczeń członkowskich,

3) śmierci członka.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą członków honorowych.

§ 17

Wystąpienie członka z WTM może nastąpić w każdym czasie. Członkostwo ustaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym członek WTM złożył Prezydium Zarządu pisemne oświadczenie o wystąpieniu.

§ 18

Uchwała o skreśleniu członka z powodu zalegania z opłatą składek może być uchylona przez Prezydium po opłaceniu zaległości.

§ 19

1. W razie skierowania przez Zarząd wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie z WTM, członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2. W okresie zawieszenia w prawach członkowskich członek nie może uczestniczyć w pracach WTM, ani tez działać w jego władzach.

§ 20

Osobie skreślonej z listy członków WTM przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu, odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 21

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

2. Pozbawienia jej uchwałą Walnego Zebrania,

3. Śmierci członka honorowego.

Rozdział IV

WŁADZE WTM


§ 22

1. Władzami WTM są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd i jego Prezydium

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie władz WTM pełnią swe funkcje społecznie.

3. Kadencja władz WTM trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały władz WTM zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków WTM, jeżeli przepisy nin. statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie


§ 23

1. Najwyższą władzą WTM jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 4 lata.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków WTM.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek dzienny.

3. Zarząd obowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznaczając jego termin nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, jeżeli spełnia on warunki określone w ust. 1 i 2.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25

1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z podaniem porządku obrad, miejsca i terminu powinno być rozesłane do wszystkich członków WTM listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Jeżeli porządek dzienny przewiduje dokonanie zmian w statucie, do zawiadomienia powinien być dołączony tekst proponowanych zmian.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w nin. statucie, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie.

2. Członkowie ustępującego Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium.

3. Uchwały Walnego Zebrania, poza wyjątkami przewidzianymi w nin. statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie zwykłą większością głosów postanowi przeprowadzić głosowanie tajne.

§ 27

1. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Vice prezes.

2. Walne Zebranie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zebrania, dwóch jego zastępców i sekretarza.

3. Przebieg Walnego Zebrania jest protokółowany.

§ 28

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1. Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,

2. Członkowie honorowi i członkowie wspierający z głosem doradczym.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie programu i podstawowych zasad działania WTM,

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i o rozwiązaniu WTM,

5. Wybór władz WTM,

6. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego,

7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

8. Upoważnienie Zarządu do ustalania wysokości składek członkowskich oraz ewentualnych innych świadczeń organizacyjnych,

9. Rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłoszonych przez władze WTM,

10. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez członków na porządek dzienny,

11. Zatwierdzanie regulaminów działania władz WTM.

Zarząd


§ 30

1. Zarząd składa się z 15 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd wybiera ze swego grona , na pierwszym posiedzeniu, Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, dwóch Vice prezesów, Sekretarz, Skarbnik, zastępcy Sekretarza i Skarbnika.

3. W razie śmierci lub ustąpienia Prezesa przed upływem kadencji, obowiązki jego przejmuje jeden z Vice-prezesów wybrany przez Zarząd.

4. W razie wygaśnięcia członkostwa WTM lub ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować w jego miejsce jednego z członków WTM, przy czym liczba członków dokooptowanych nie może być większa niż 1/3 składu Zarządu.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes, w razie jego nieobecności zastępujący go Vice-prezes.

§ 32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ośmiu członków, w tym Prezesa lub zastępującego go Vice-prezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością WTM zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,

2. Uchwalanie rocznych planów działalności WTM oraz zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, planów finansowych i zamknięć rachunkowych,

3. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,

4. Rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami WTM oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, oraz o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku WTM,

6. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura,

7. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji oraz nadzorowanie ich działalności,

8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu WTM do organizacji krajowych i zagranicznych,

9. Podejmowanie uchwał o przystępowaniu oraz udziale WTM w spółkach prawa handlowego,

10. Prowadzenie działalności gospodarczej WTM,

11. Przyznawanie medali i dyplomów uznania osobom fizycznym i prawnym, które przyczyniły się do rozwoju WTM,

12. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

13. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.

§ 34

1. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

1) reprezentowanie WTM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie bieżącą działalnością WTM w okresach między posiedzeniami Zarządu,

3) przyjmowanie i skreślanie członków WTM,

4) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków WTM przepisów statutowych, regulaminów oraz uchwał władz WTM,

5) zatwierdzanie regulaminu pracy Biura,

6) ustalanie planu zatrudnienia oraz ilości etatów pracowników Biura, a także nadzór nad jego działalnością.

2. Uchwały Prezydium Zarządu podjęte w sprawach należących do kompetencji Zarządu winny być przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 35

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Vice-prezes w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Vice-prezesów.

3. Korespondencję w imieniu WTM podpisuje Prezes lub z jego upoważnienia Vice-prezes lub Dyrektor Biura.

§ 36

1. W wykonaniu swych zadań Zarząd posługuje się Biurem, którym kieruje dyrektor Biura.

2. Tryb działania Biura określa regulamin zatwierdzany przez Prezydium Zarządu.

Komisja Rewizyjna


§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybranych przez Walne Zebranie.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. W razie wygaśnięcia członkostwa WTM lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na jego miejsce wchodzi ten z zastępców, który otrzymał w wyborach większą liczbą głosów.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej WTM, w tym:

1) rewizja ksiąg, dokumentów, kasy i inwentarza WTM,

2) sprawdzenie i ocena bilansów i zamknięć finansowych WTM,

2. kontrola działalności Zarządu pod kątem zgodności ze statutem, regulaminami i uchwałami władz WTM,

3. kontrola wykonania uchwał Walnych Zebrań i Zarządu,

4. przedstawienie na Walnym Zebraniu oceny działalności WTM oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5. wnioskowanie w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie udzielenia wyjaśnień przez pracowników Biura i Prezydium Zarządu oraz polecenia usunięcia stwierdzonych uchybień.

§ 39

1. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów WTM.

2. Przedstawiciel Zarządu w osobie skarbnika lub jego zastępcy ma prawo uczestniczyć przy czynnościach rewizyjnych Komisji.

3. Kontrola działalności finansowo-gospodarczej powinna być dokonywana przynajmniej raz w roku.

§ 40

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniu Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 41

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownikami WTM, ani pełnić innych funkcji we władzach WTM.

Sąd Koleżeński


§ 42

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zebranie.

2. Na pierwszym swym posiedzeniu Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. W razie wygaśnięcia członkostwa WTM lub ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, na jego miejsce wchodzi ten z zastępców, który otrzymał w wyborach większą liczbę głosów.

§ 43

Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy członkami WTM oraz spraw członkowskich wniesionych przez Zarząd.

§ 44

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 45

Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 46

Majątek WTM stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47

Na fundusze WTM składają się:

1. składki i inne opłaty członkowskie

2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego WTM,

3. wpływy z działalności statutowej WTM,

4. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

5. wpływy z prowadzonej przez WTM działalności gospodarczej.

§ 48

1. WTM może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych WTM i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.

§ 49

1. Do zaciągania w imieniu WTM zobowiązań finansowych uprawnieni są działający wspólnie, Prezes lub zastępujący go Vice-prezes i skarbnik, lub dwie osoby upoważnione przez Zarząd w granicach udzielonego im upoważnienia. Każde zobowiązanie finansowe wymaga dla swej ważności dwóch podpisów.

2. Decyzje zmierzające do uszczuplenia majątku WTM wymagają zgody Walnego Zebrania.

3. Szczególną część majątku WTM stanowią skarby kultury narodowej w zbiorach Biblioteki, Archiwum i Muzeum WTM i jakiekolwiek ich uszczuplenie wymaga zgody Walnego Zebrania.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE WTM


§ 50

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, a w drugim terminie - bez względu na ilość członków obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 51

1. Uchwałę o rozwiązaniu się WTM podejmuje Walne Zebranie większością 3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się WTM powinna wskazywać instytucję, której zostaje przekazany majątek WTM.

3. Jednocześnie z powzięciem uchwały o rozwiązaniu WTM - Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej WTM.

 

Facebook

YouTube

Skip to content