Historia WTM

15 I 1871 - Formalne zawiązanie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
Członkami-założycielami byli m. in.: Stanisław Moniuszko, Józef Sikorski, Ignacy Krzyżanowski, Adam Münchheimer, Wilhelm Troschel, Józef Wieniawski i Władysław Wiślicki (inicjator założenia Towarzystwa).

2 II 1871 - Wybór pierwszego Zarządu WTM z prezesem Sergiuszem Muchanowem i dyrektorem muzycznym Aleksandrem Zarzyckim.

25 III 1871 - Uroczyste otwarcie siedziby WTM, wraz z biblioteką i czytelnią muzyczną, w Salach Redutowych Teatru Wielkiego na Placu Teatralnym.

19 IV 1871 - Inauguracja regularnej działalności koncertowej WTM tzw. "większym wieczorem muzycznym".

1874 - Rozpoczęcie działalności wydawniczej WTM drukiem wyciągu fortepianowego na 4 ręce Sonetów krymskich Stanisława Moniuszki.

5 III 1880 - Odsłonięcie, ufundowanej przez WTM, tablicy pamiątkowej ku czci Fryderyka Chopina w kościele Św. Krzyża w Warszawie - w miejscu, gdzie spoczęła urna z sercem kompozytora.

1884 - Uruchomienie Szkoły Muzycznej WTM.

21 X 1887 - Odsłonięcie, dzięki staraniom WTM, pomnika poświęconego Stanisławowi Moniuszce w kościele Wszystkich Świętych na pl. Grzybowskim w Warszawie.

28 XII 1891 - Założenie, z inicjatywy Jana Karłowicza, Sekcji im. Stanisława Moniuszki przy WTM, gromadzącej rękopisy i druki muzyczne oraz pamiątki po kompozytorze, a także publikującej jego kompozycje.

14 X 1894 - Odsłonięcie pierwszego na ziemiach polskich pomnika Fryderyka Chopina z Żelazowej Woli, wzniesionego dzięki staraniom WTM.

1894 - Nadanie na wniosek WTM nazwy Fryderyka Chopina nowej ulicy w Warszawie, wytyczonej wzdłuż Doliny Szwajcarskiej.

1 I 1895 - Inauguracja pracy Sekcji Muzyki Kościelnej, organizującej kursy dokształcające dla organistów, opiekującej się klasą organową w Szkole Muzycznej WTM, wydającej "Rocznik dla Organistów".

14 V 1899 - Utworzenie z inicjatywy Jana Karłowicza Sekcji im. Fryderyka Chopina, gromadzącej pamiątki po kompozytorze.

1900 - Nadanie - dzięki staraniom WTM - nazwy Stanisława Moniuszki nowej ulicy, wytyczonej przy wznoszonym gmachu Filharmonii Warszawskiej.

XII 1905 - Wystawa pamiątek po F. Chopinie i S. Moniuszce zorganizowana przez Mieczysława Karłowicza w lokalu Szkoły Muzycznej WTM w Al. Jerozolimskich 80.

22 IV 1906 - Utworzenie przy WTM sekcji Muzyki Zbiorowej, w skład której wchodziła amatorska orkiestra smyczkowa i amatorskie zespoły kameralne.

21 XII 1906 - Zołożenie przy WTM Sekcji Naukowej, publikującej pierwsze polskie czasopismo muzykologiczne "Kwartalnik Muzyczny".

26 X 1908 - Odsłonięcie ufundowanej przez WTM tablicy pamiątkowej na ścianie domu przy ul. Mazowieckiej 3, w którym mieszkał i zmarł Stanisław Moniuszko.

29 X 1908 - Przeniesienie zwłok Stanisława Moniuszki i jego żony Aleksandry do nowego grobowca, ufundowanego przez WTM.

1909 - Przeniesienie siedziby WTM do gmachu Filharmonii Warszawskiej.

7 i 9 V 1910 - Wystawienie na scenie Teatru Wielkiego siłami artystycznymi WTM i Sekcji Muzyki Zbiorowej opery Mściciel Adama Munchheimera.

1919 - Szkoła Muzyczna WTM otrzymała uprawnienia i nazwę Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

22 VI 1925 - Powołanie przy WTM Sekcji Współczesnych Kompozytorów Polskich, która w 1926 r. przekształciła się w samodzielne Stowarzyszenie Kompozytorów Polskich.

23 I 1927 - Inauguracja I Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, zorganizowanego z inicjatywy prof. Jerzego Żurawlewa przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i Wyższą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina.

6-24 III 1932 - II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina.

III - IV 1932 - Powstanie Sekcji im. Mieczysława Karłowicza, opiekującej się pamiątkami po kompozytorze i publikującej jego dzieła.

28 IV - 21 V 1934 - Pierwsza wystawa zbiorów WTM, zorganizowana z okazji obchodów 60-lecia działalności Towarzystwa.

3 V 1935 - Inauguracja I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, zorganizowana z inicjatywy dyr. Adama Wieniawskiego przez WTM i jego Wyższą Szkołę Muzyczną im. F. Chopina.

8 II 1936 - Odsłonięcie ufundowanej przez WTM tablicy pamiątkowej ku czci Mieczysława Karłowicza, zorganizowanej przez Sekcję im. M. Karłowicza w 30 rocznicę śmierci kompozytora

27 II - 13 III 1937 - III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina.

8 II 1939 - Otwarcie wystawy rękopisów i pamiątek po Mieczysławie Karłowiczu, zorganizowanej przez Sekcję im. M. Karłowicza w 30 rocznicę śmierci kompozytora.

IX 1939 - Bomby spadające na gmach Filharmonii Warszawskiej zniszczyły lokal WTM i jego zbiory muzealne.

IX 1945 - Wznowienie działalności WTM i Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina

10 I 1950 - Upaństwowienie Wyższej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina

26 IV 1951 - WTM podjęło uchwałę o zorganizowaniu sieci ognisk muzycznych na terenie Warszawy i okolic.

4 VI 1951 - Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, na mocy uchwały nadzwyczajnego walnego zebrania członków w 80. rocznicę utworzenia Towarzystwa, otrzymało imię Stanisława Moniuszki.

19 IX 1958 - Otwarcie Wystawy Moniuszkowskiej w Salach Redutowych Teatru Narodowego, zorganizowanej przez WTM.

1 - 4 IV 1959 - Konkurs śpiewaczy na najlepsze wykonanie pieśni Mieczysława Karłowicza.

1959 – 1960 - Rozpoczęcie audycji umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych.

5 IX 1966 - Otwarcie pierwszej własnej siedziby WTM w Pałacu Szustra połączone z wernisażem wystawy "Polska kultura muzyczna w XIXw.".

19 - 25 IV 1971 - Obchody stulecia WTM; m. in. wystawa "100 lat Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego" w salach wystawowych Muzeum Teatralnego oraz sesja poświęcona upowszechnianiu kultury muzycznej.

10 - 12 XI 1976 - Sesja naukowa "Kultura muzyczna Warszawy II połowy XIX wieku", zorganizowana przez WTM.

10 XI - 12 XI 1976 - Wystawa "Mieczysław Karłowicz. W setną rocznicę urodzin", zorganizowana wraz z Towarzystwem im. F. Chopina w Pałacu Ostrogskich.

15 XI 1980 - I Konkurs na wykonanie pieśni Stanisława Moniuszki dla studentów wyższych uczelni muzycznych w Polsce.

2 - 3 IV 1981 - Sesja naukowa "Kultura muzyczna Warszawy w latach okupacji hitlerowskiej".

15 I 1984 - II Konkurs na wykonanie pieśni S. Moniuszki.

15 XI 1985 - Wystawa "Ignacy Jan Paderewski. 1860-1941" zorganizowana wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie w Bibliotece Stanisławowskiej.

13 XII 1986 - III Konkurs na wykonanie pieśni Moniuszki.

6 V 1989 - IV Konkurs na wykonanie pieśni Moniuszki.

IX 1994 - Wystawa "W 80. rocznicę urodzin Andrzeja Panufnika" w Pałacu Szustra

25 III 1996 - Inauguracja obchodów 125-lecia Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego otwarciem wystawy "Warszawskie Towarzystwo Muzyczne 1871-1996. Historia i zbiory" w salach wystawowych Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.

2-3 VIII 1996 - Inauguracja corocznego Międzynarodowego Festiwalu Organowego "Johann Sebastian Bach" w Warszawie i w Łowiczu.

5 V - 30 VII 1999 - Wystawa "Moniuszko w Warszawie" z okazji 180. rocznicy urodzin kompozytora, zorganizowana wraz z Muzeum Teatralnym w Warszawie.

14 XII 1999 - 28 II 2000 - Wystawa "Warszawa w hołdzie Chopinowi. Czasy niewoli narodowej i II Rzeczypospolitej", zorganizowana w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy.

XII 2000 - Opublikowanie Katalogu polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki z okazji 130-lecia działalności Biblioteki WTM.

4 VI 2002 - Uroczyste przekazanie Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu przez p. Krystynę Wyhowską rodzinnych pamiątek moniuszkowskich ze zbiorów Andrzeja Wyhowskiego - prawnuka kompozytora, połączone ze specjalnym koncertem z okazji 130. rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki.

16 - 24 V 2003 - Współudział w organizacji VI Festiwalu Muzycznego "Romantyczne ojczyzny Stanisława Moniuszki" w Studiu Koncertowym PR im. W. Lutosławskiego. Wykonano m. in. zrekonstruowaną operę Moniuszki Beata (22V) ze zbiorów WTM oraz przygotowano ekspozycję "Moniuszko - grafika kart tytułowych pierwodruków i wczesnych wydań dzieł kompozytora".

1 X 2006 - Uroczysty koncert z okazji jubileuszu 135-lecia działalności Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego z udziałem Marty Boberskiej (sopran), Adama Kruszewskiego (baryton), Emiliana Madeya (fortepian), orkiestry SINFONIA VIVA pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

4 I 2008 - Otwarcie wystawy " Halka Stanisława Moniuszki. W 150-lecie prapremiery w Teatrze Wielkim" zorganizowanej wspólnie z Muzeum Teatralnym.

Facebook

YouTube

Skip to content